Kolumni: Tieverkosto rappeutuu

Kansallisomaisuutemme, valtion tieverkosto rappeutuu. Valtion tiukka talouspolitiikka näkyy tieverkoston kunnossa.

Kuljetusliikkeet ja ajoneuvojen omistajat maksavat runsaasti veroja ja maksuja, mutta vain pieni osa niistä käytetään tieverkoston hyväksi. Haja-asutusalueen asukkaat ansaitsisivat paremmat tiet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) yrittää saada niukat varat riittämään ja jaettua ne oikeudenmukaisesti

Neljäkymmentä prosenttia Suomen tavarakuljetuksista kulkee Valtatie 8 varrella olevien satamien kautta. Vaarallisten aineiden ja nestemäisten polttoaineiden kuljetuksia on enemmän kuin muilla valtateillä. Valtatie 8:n sillalta Dagsmarkiin on viisi vilkaasti liikennöityä maantiesiltaa. Näihin kuuluu kulttuurihistoriallinen Peruksen ”kapulasilta”.

Suhdeverkostoni ja Ely-keskuksen tieinsinööri Anders Östergårdin ansiosta saatoimme vuonna 2016 vihkiä kunnostetun Lapväärtin Uudensillan. Sen kustannukset olivat 2 miljoonaa euroa.

Se on kuudes silta samalla paikalla Uudensillankosken alapuolella.

Jo vuonna 1639 tehtiin aloite ensimmäisen sillan rakentamiseksi. Siltaa jouduttiin korjaamaan vuonna 1756. Vuonna 1791 siltaa korjattiin taas, historioitsijat puhuivat tuolloin Koskensillasta eli nykyisestä Uudestasillasta. Kesällä 1826 perusparannettiin kahta vaurioitunutta silta-arkkua. ja sodan jälkeen 1950-luvun alussa siltaa korjattiin jälleen. Nykyään sen hoidosta vastaa tielaitos ja mahdollisista korjauksista ja muutoksista tiehallinto. Puheessani lokakuun lopussa 2016 kiitin ”tiekarhuja” Östergårdia ja Ylimäkeä ansioituneesta työstä Lapväärtin alueen hyväksi. Nyt meillä on komeat sillat ja turvalliset kevyenliikenteen väylät.

Neuvo seuraavalle sukupolvelle, pitäkää suhteet kunnossa, älkää hermostuko virkamiehiin, luokaa uusia suhteita, ne johtavat hyviin tuloksiin.

Hans Ingvesgård, kunnallisneuvos Lapväärtti