Kristiinankaupungin tori on kulttuurihistoriallisesti merkittävä

Kristiinankaupungin ruutukaava-alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (rky). Myös Kauppatori kuuluu tähän rky-luokitukseen. Siksi torille ei saa tehdä muutoksia vain liikenteen näkökulmasta tai edes esteettisistä syistä. Antero Siltanen ehdotti Suupohjan Sanomissa (22.5.), että torin muutoksia suunniteltaessa pyydettäisiin apua joltain saksalaiselta suunnittelutoimistolta. Konsulttiapua pitäisi kuitenkin ensin pyytää Museovirastolta.

Museoviraston sivuilta voi lukea (www.rky.fi): ”Kristiinankaupunki on maamme parhaiten säilynyt suurvalta-ajalta periytyvä ruutukaupunki, jossa sekä asemakaava että rakennuskannan pääosa periytyvät agraarin puukaupungin ajoilta.”

Torista samalla sivulla mainitaan mm: ”Kauppatori, joka avautuu merenlahden suuntaan, on säilyttänyt 1600-luvun mittakaavan.”

Rky on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Ympäristöministeriön ohjeita: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt edustavat maamme kehitysvaiheita ja ovat historian kuvastajia. Kyse on sekä perinteen säilyttämisestä että alueiden kehittämisestä niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla. On tärkeää, ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa.

Erityisesti sillankorvaan suunnitteilla oleva liikenneympyrä saattaisi olla muutos, joka on ristiriidassa Kristiinankaupungin kulttuuriympäristöarvojen kanssa.

Museovirastolta neuvon kysyminen ei ole vapaaehtoista, vaan lakiin kirjattua rky-alueiden osalta. Jo torin muutoksien suunnittelussa pitäisi olla Museoviraston edustaja mukana.

Nina Jolkkonen-Porander

Perus