Tehdään Närpiöstä vielä tasa-arvoisempi kaupunki

Olemme Närpiössä jo luoneet muodollisesti aika hyvät edellytykset sukupuolten tasa-arvon, tasavertaisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun lisäämiseksi. Närpiö allekirjoitti jo vuonna 2014 eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja kaupungin toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on ollut käytössä vuodesta 2016. Suurin osa suunnitelman mukaisista tasa-arvotoimenpiteistä on joko toteutettu tai toimenpiteiden toteuttaminen on työn alla.

Suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa ja päivittää uuden valtuustokauden alkaessa.

Yhtä tärkeää kuin suunnitelmiemme ja strategiamme pitäminen ajan tasalla on tasa-arvonäkökohtien huomioon ottaminen käytännössä kaupungin kaikissa toiminnoissa ja palveluissa. Vastuu tästä kuuluu sekä virkamiehille, henkilöstölle, kaupungin valituille päättäjille että asukkaille.

Kyse on oikeastaan oikeudenmukaisesta kohtelusta ja yhtäläisistä oikeuksista ja mahdollisuuksista kaikille. Kyse on osallisuudesta, osallistumisesta ja monimuotoisuuden kunnioittamisesta, mikä on erityisen tärkeää muistaa Närpiön kaltaisessa kaupungissa, jossa on monia eri kansallisuuksia ja kieliä. Tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus pitää sisällyttää kaikkeen integraatiotyöhön jota teemme samanarvoisuuden luomiseksi yhteiskunnassamme.

Kuinka asukkaamme kokevat, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kaupungissamme? Saavatko asukkaat omasta mielestään palvelua yhtäläisin perustein? Näkyykö tasa-arvon ajatus varhaiskasvatuksessa ja koulujen pedagogiikassa? Jaetaanko kaupungin varat tasa-arvoisesti? Miten hyvin kaupunki suoriutuu tehtävästään toteuttaa tasa-arvoista henkilöstöpolitiikkaa ja samapalkkaisuutta? Onko joku kokenut syrjintää tai kohtuutonta kohtelua kuntapalveluja käyttäessään? Onko kaikilla yhtäläinen pääsy palveluihin ja tietoihin? Onko kaikkien mielestä lähiympäristö turvallinen?

Meidän on myös selvitettävä mitä tasa-arvon kannalta katsotaan toimivan hyvin.

Saadaksemme vastauksia näihin ja vastaaviin kysymyksiin meidän on mielestäni kartoitettava miten närpiöläiset kokevat että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on tähän mennessä toteutunut kaupungin eri toiminnoissa ja palveluissa. Kartoitus on paikallaan tehdä kun voimassa oleva tasa-arvosuunnitelma pian päivitetään. Meidän on vielä enemmän kuin tähän mennessä arvioitava kaupungissa tehtyjen päätösten seurauksia tasa-arvon näkökulmasta.

Olemme Närpiössä viime vuosina ottaneet useita askelia kohti lisääntyvää tasa-arvoa. Meidän tulee yhdessä ja yhteisvoimin jatkaa uusin askelin kohti vielä tasa-arvoisempaa Närpiötä. Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu ja osallistumisen tunne edistää kaikin tavoin hyvinvointiamme.

Uskon, että pystymme vielä parempaan näissä ’tasa-arvoasioissa’ myös meidän yhteisössämme.

Tasa-arvoisessa kunnassa kaikki ovat voittajia!

Marianne Nyqvist-Mannsén

Närpiö

Kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas (r.)