Tuulivoimaloiden sijoittamisessa vaikutukset ratkaisevat

Tekniikan kehittymisen myötä tuulivoimasta on tullut erittäin kilpailukykyinen sähköntuotantomuoto Suomessa, minkä vuoksi parhaillaan on paljon hankkeita rakenteilla ja kehitteillä. Tuulivoimaa rakennetaan jo nyt Suomeen markkinaehtoisesti, eli ilman valtion tukia. Tällä periaatteella myös Isojoelle ja Karijoelle sijoittuvaa Rajamäenkylän tuulivoimahanketta suunnitellaan.

Rajamäenkylän tuulivoimahankkeeseen liittyen on jätetty aloitteet kuntalaisten toimesta tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydestä asutukseen. Syksyllä kuntien käsittelyyn tulevissa aloitteissa esitetään tuulivoimaloiden ja asutuksen väliseksi etäisyydeksi Isojoella 2,2 kilometriä ja Karijoella 2,5 kilometriä.

Suomessa lainsäädäntö ja viranomaisten ohjeistus ei määrittele vähimmäisetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Ohjeistus lähtee siitä, että tuulivoimaloista aiheutuvat vaikutukset otetaan huomioon hankkeiden suunnittelussa ja tuulivoimaloiden sijoittamisessa.

Tärkeimpänä vaikutuksena viranomaiset ohjeistavat arvioimaan melun vaikutuksia asutukselle. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan tuulivoimaloiden etäisyys asutuksesta on riittävä, kun melumallinnuksella arvioidut vaikutukset alittavat tuulivoimamelulle asetetut ulko- ja sisämelun arvot, huomioiden myös matalataajuisen äänen.

Tuulivoimahankkeissa tarkastellaan melun lisäksi laajasti muita hankkeen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Näin ollen tuulivoimahankkeiden suunnittelun ja luvituksen lähtökohtana on hankkeesta aiheutuvat vaikutukset, eikä tietty kiinteä etäisyys asutuksesta, ja näiden periaatteiden mukaan myös Rajamäenkylän hankkeen suunnittelua tehdään.

Rajamäenkylän hankkeessa on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja osayleiskaavan laadinta, jotka sisältävät eri alojen asiantuntijoiden tekemät kattavat selvitykset hankkeen vaikutuksista. Tässä yhteydessä laaditaan muun muassa melu- ja välkemallinnukset, ja ne julkaistaan syksyllä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja osayleiskaavaluonnoksessa. Samalla tarkastellaan, onko tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelma toteuttamiskelpoinen huomioiden ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset.

Ely-keskus muiden viranomaisten avulla arvioi, onko ympäristövaikutusten arviointi toteutettu riittävällä laajuudella ja asiantuntemuksella.

Syksyllä 2019 tullaan järjestämään kaikille avoimet yleisötilaisuudet, joissa esitetään vaikutustenarvioinnin tulokset. Lisäksi viranomaisille voi jättää kirjallisesti mielipiteensä YVA-selostuksesta ja kaavaluonnoksesta. Seuraavissa vaiheessa kuntien päätettäväksi tulee, hyväksyvätkö ne hankkeen osayleiskaavan ja rakennusluvat.

Hankekehittäjänä olemme kokeneet Rajamäenkylän hankkeessa hienoksi kuntien positiivisen suhtautumisen tuulivoimaan, sekä hankealueen maanomistajien laajan tuen ja aktiivisen osallistumisen hankkeen suunnitteluun. Hankehan on alun perin lähtenyt liikkeelle alueen maanomistajien ajatuksesta.

Toivomme aktiivisen keskustelun hankkeen tiimoilta jatkuvan ja esittelemme mielellämme hankkeen vaikutusten arvioinnin tuloksia niiden valmistuttua syksyllä.