Tuulivoimaloiden vaikutukset merkitseviä, eivät etäisyydet

Suupohjan Sanomissa 25.6. olleessa jutussa haastateltiin Seppo Tienhaaraa, joka nosti esiin tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydet keinona minimoida tuulivoiman vaikutuksia. On ymmärrettävää ja tärkeää, että tuulivoimapuiston lähialueen asukkaat, kuntalaiset ja kuntapäättäjät haluavat varmistaa, että tuulivoimalan melu-, välke- ja varjovaikutukset eivät ylitä laissa säädettyjä enimmäisvaikutuksia.

Rajamäenkylän ja monen muun suomalaisen tuulivoimapuiston rakennuttajana ja operoijana myös meidän tavoitteemme on sama. On kaikkien etu, että edellä mainitut vaikutukset ovat niin vähäisiä kuin mahdollista.

Tuulipuistojen ja niissä sijaitsevien voimaloiden sijoitteluun ei harpilla piirretty etäisyysmitta ole paras työkalu minimoimaan vaikutuksia. Sijoitteluun vaaditaan pitkällistä yhteistyötä viranomaisten ja alueen asukkaiden, maanomistajien sekä -käyttäjien kanssa. Näin on toimittu myös Rajamäenkylän hankkeen keväällä valmistuneessa ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA).

Suomessa jokaisen tuulivoimahankkeen vaikutukset selvitetään tarkasti noudattaen lakeja ja asetuksia sekä ohjattuja viranomaismääräyksiä. Myös yhteisvaikutukset alueen muiden tuulivoimapuistojen kanssa otetaan huomioon. Lainsäädäntö asettaa sallitut enimmäisvaikutukset, jotka mallinnetaan alueen maasto- ja muut olosuhteet huomioon. Lainsäädäntö ei aseta vähimmäisetäisyyttä, koska etäisyys ei ole merkitsevin tekijä.

Miksi vähimmäisetäisyys ei ole merkitsevin?

Siksi, että maaston muodolla, pinnalla ja olosuhteilla on suuri vaikutus siihen, miten voimaloiden ääni kantaa tai miten ne näkyvät tai luovat varjoa lähiympäristöönsä. Myös alueen monet muut luonto- ja ympäristötekijät vaikuttavat sijoitteluun.

Nyt käytössä olevat vaikutusten mallinnukset ovat tehtyjen selvitysten perusteella osoittautuneet vastaamaan erittäin hyvin toteutuneita vaikutuksia. Siksi vähimmäisetäisyys ei palvele parhaiten vaikutusten minimointia eikä se ole relevantein keino määrittää optimaalista voimaloiden sijoittelua.

Heli Harjula

Rajamäenkylän hankkeen projektipäällikkö

OX2