Vastine Erkki Syväojan kirjoitukseen Suupohjan Sanomissa (1.4.2021)

Erkki Syväoja antoi seurakuntalaispalautetta Isojoen ja Karijoen seurakuntien yhdistymishankkeesta (Suupohjan Sanomat 1.4.2021). Kiitämme siitä.

Hänen palautteensa johdosta on sen kommentoinnin ohella tuotava esiin kuitenkin joitakin välttämättömiä tarkennuksia: Ensinnäkään Syväojan viittaama Suupohjan Sanomien juttu ei kertonut seurakuntien yhdistymisestä, vaan kuluvan vuoden tammikuussa aloitetusta selvitystyöstä, jossa vasta neuvotellaan seurakuntien mahdollisesta yhdistymisestä. Syväoja kirjoitti myös, että yhdistymissopimus allekirjoitettaisiin toukokuussa. Emme voi tietää tätä, koska kummankaan seurakunnan hallinnot eivät ole tehneet asiasta vielä päätöstä, ja kyseessä on tässä vaiheessa vasta selvitystyö. Siitä, yhdistyvätkö seurakunnat yhdeksi seurakunnaksi on tosin tarkoitus näillä näkymin päättää toukokuussa, mutta yhdistymissopimuksen allekirjoittamisen aika on vasta sen jälkeen, mikäli molempien seurakuntien hallinnot niin päättävät ja yhdistyminen toteutuu.

Isojoen seurakunnalla on pitkä historia, ja menneitten sukupolvien työ seurakunnan hyväksi on kiistatonta, kuten Syväoja kirjoittaa. Meidän nykyisten seurakunnan päättäjien on kuitenkin katsottava ennen kaikkea tulevaisuuteen punnitessamme päätöksiä, jotka varmistavat seurakunnan toiminnan pitkällä aikavälillä. Myös Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli tukee yhdistymishanketta.

Nykyinen maailma, sen paremmin kuin Suomikaan, ei ole enää samanlainen kuin menneinä aikoina. Myös Kirkko muuttuu kovaa vauhtia. Verotulot vähenevät kirkosta eroamisen myötä, kulut kasvavat palkkojen ja hintojen nousun myötä, eikä tämä voi olla vaikuttamatta seurakuntien elämään. Isojokea, samoin kuin lukuisia muita pienehköjä seurakuntia edellä mainittu kehitys kurittaa erityisesti, koska seurakunnan jäsenmäärä laskee tasaisesti luonnollisesta poistumasta ja muuttotappiosta johtuen. Väheneviä verotuloja ja kasvavia kulueriä joudutaan paikkaamaan joka vuosi säästöillä, eikä tämä voi olla oikea, kestävä tie.

Isojoen seurakunnan talouskehitys on ollut viimeisten kahdeksan vuoden aikana kahta vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen. Vuonna 2017 yllettiin 9 715,50 € ja 2020 25 422,38 € ylijäämäiseen tilinpäätökseen, muina vuosina on kertynyt alijäämää yhteensä -437 788 €. Seurakunnan saama yhteisövero muuttui v. 2016 valtionrahoitukseksi – valtionrahoitus kohdistuu hautaustoiminnan ja kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen hoidon rahoittamiseen. Vuonna 2020 seurakunnan kirkollisveron jako-osuus nousi, koronapandemian vuoksi toiminta oli hyvin vähäistä ja palkkakustannuksissa tuli säästöä mm. kirkkoherran virkavapaan ajalta. Vuosi oli poikkeuksellisen hyvä edellä mainitusta syystä.

Eri vuodet poikkeavat huomattavasti toisistaan ja vasta pidemmän aikavälin tutkiminen osoittaa kehityksen laskevan suunnan. Viimeisten kahdeksan vuoden yhteenlasketut alijäämät ovat -402 651 €, kirkollisverotuotot ovat olleet hieman yli 3,02 milj. € ja henkilöstökulut 2,86 milj. € - henkilöstökulut ovat olleet keskimäärin 94,5 % kirkollisverotuotoista. Vastaava keskimääräinen metsätalouden nettotuotto on ollut keskimäärin 56 200 €/v, metsätaloudesta on saatu v. 2013 - 2020 tuloja yhteensä 744 581 € ja metsänhoitokuluja on vastaavana aikana maksettu 294 976 €. Seurakunnan Jäsenmäärä on laskenut 368 hengellä.

Koska tilanteen korjaamiseksi on jotain tehtävä, päädyttiin selvittämään Karijoen seurakunnan kanssa mahdollisuutta yhdistyä yhdeksi seurakunnaksi ja selvitetään, voidaanko yhdistymällä säilyttää toiminta ja saada talous kestävälle pohjalle. Meneillään on selvitystyö ja tietoa kerätään tulevien päätöksien tueksi. Seurakunnan kotisivuilla julkaistaan tarkempia tietoja ja lukuja seurakunnan tilasta ja selvitystyön etenemisestä.

Riippumatta siitä, mihin Isojoen ja Karijoen seurakuntien yhdistymishanke johtaa, on varmaa, että seurakuntakartalla tapahtuu lähivuosina muutoksia. Tällä hetkellä muutoksen avaimet ovat vielä käsissämme. Se tarkoittaa, että yhdistymisen kautta on mahdollisuus varmistaa useiksi vuosiksi myös Isojoen seurakunnan toiminnan ja henkilöstön aseman pysyminen hyvänä.

Tulevaisuuden seurakuntaliitokset tullevat ennen pitkää johtamaan suurten seurakuntayksiköiden muodostumiseen. Tälle emme voi mitään. Kuitenkaan emme näe, että Erkki Syväojan toisessa yhteydessä ehdottama, Kauhajoen rovastikunnan kokoisen suurseurakunnan malli, olisi lähitulevaisuutta ajatellen parempi, kuin meneillään oleva kahden pienen seurakunnan yhdistymishanke.

Seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet yhdistymishankkeesta järjestetään 12. ja 13.4. seurakuntatalolla. Tervetuloa silloin keskustelemaan ja tuomaan seurakunnan jäsenen näkökulma asiaan.

Jari Kuusi

kirkkoherra, Isojoen seurakunta

Pekka Anttila

talouspäällikkö,

Isojoen seurakunta

Isojoen seurakunnan johtoryhmän jäsenet:

Marianne Huhtala,

kirkkovaltuuston pj.

Esa Lehtimäki,

kirkkoneuvoston varapj.

Mauri Kankaanpää

kirkkovaltuuston varapj.

Jorma Rantala

kirkkoneuvoston jäsen